Automatic translation of this blog page: Terjemahan otomatis blog ini

Selasa, 06 September 2011

Ungkapan Sumbang bagi Perempuan Minangkabau: Suatu Pengantar Kajian Pendidikan

Dr. Erizal Gani, M.Pd. (FBSS UNP Padang)Awal kalam mulo rundiangan
Salam ta’zim dari ambo
Sidang pambaco jaweklah tangan
Dalam batin salam tarimo

Ampun sagalo niniak mamak
Nan gadang basa batuah
Kok salah maaf pabanyak
 Nan khadim hanyo lah Allah

Ambo nan indak cadiak pandai
Alemu di Tuhan tasimpannyo
Kok senteang tolong dibilai
Tandonyo kito sa andikoI. Hantaran Kajian


Persoalan tentang wanita dengan segala seluk-beluknya, selalu menarik  untuk dibicarakan. Makalah ini juga akan membicarakan perihal wanita tersebut. Hal-hal yang akan diuraikan dalam makalah ini adalah ungkapan-ungkapan bahasa Minangkabau yang menginformasikan perilaku wanita Minangkabau  yang tidak pada tempatnya. Orang Minanakabau sering menyebut perilaku yang tidak pada tempatnya itu dengan sumbang atau cando.Apakah yang dimaksud dengan sumbang?, Apa-apa sajakah yang sumbang bagi wanita Minangkabau?, dan nilai-nilai pendidikan apakah yang tedapat dalam perilaku yang sumbang itu? Jawaban aneka pertanyaan inilah yang akan dibahas dalam artiekel ini. Sebagai sebuah pengantar, mungkin pembahasan terhadap pertanyaan di atas tidaklah memuaskan. Sungguhpun demikian, penulis tetap berharap ada sesuatu yang diperoleh dari artikel ini. Semoga kerja baik ini, menjadi ilmu yang bermanfaat, Amin.II. KAJIAN

A. Wanita dalam Pandangan Adat Minangkabau
            
Minangkabau merupakan salah satu kebudayaan dari ratusan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu kebudayaan (daerah), kebudayaan Minangkabau merupakan penyangga kebudayaan nasional. Artinya, kebudayaan Minangkabau telah mampu memberikan kontribusi yang siknifikan bagi tumbuh kembangnya kebudayaan Indonesia.

Berbicara tentang Minangkabau tidaklah begitu “mengasikkan” bila tidak disinggung  perihal wanitanya. Hal ini disebabkan karena salah satu hal yang unik dari keudayaan Minangkabau adalah perlakuan adat terhadap wanita.  Adat Minangkabau memempatkan wanita sebagai sesuatu yang istimewa, sesuatu yang memiliki nilai-nilai utama. Keutamaan yang diberikan adat tersebut dapat berupa keistimewaan-keistimewaan dalam hal  materil dan moril. Dari sisi materil, keistimewaan itu adalah dalam bentuk hak waris harta (pusaka tinggi) yang jatuh kepada kaum wanita. Untuk pusaka rendah pun (hasil jerih payah ayah dan ibu), wanita Minangkabau tidak akan tertelantarkan.  Artinya. untuk kebutuhan kehidupannya dari sisi harta, wanita Minangkabau tidak akan pernah mengalami kekurangan, apalgi kelaparan. Dari sisi moril, keistimewaan itu adalah dalam bentuk hak jawab garis keturunan (suku). Di Minangkabau gelar kesukuan diambil menurut garis ibu. Dua keistimewaan di atas sangat berbeda dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang ada di Indonesia, bahkan dunia.
Garis keturunan suku anak di Minangkabau, suku  anak berdasarkan suku ibu (matrilineal)

Di Minangkabau, bila suatu keluarga tidak memiliki anak perempuan, maka keluarga tersebut dianggap sebagai keluarga yang “memunahkan” keturunan. Artinya, keluarga tersebut dianggap tidak mampu melahirkan generasi penerus yang akan menjawab warisan, baik warisan harta pusaka (tinggi) maupun warisan kesukuan. Dalam kondisi seperti ini, alamat punahlah keturunan, hilanglah suku keluarga tersebut. Segala apa yang telah diusahakan oleh para pendahulu (ninik-mamak) akan menjadi sia-sia dan akan beralih ketangan orang lain. Sekaitan dengan ini, Parpatih (2002) menggambarkan keadaan tersebut sebagai berikut.

Di Minangkabau, padusi dituah dimuliakan. Bangso diambiak dari padusi. Nyampang tiado anak padusi, alamaik putuih katurunan, Punah suku datuak tabanam harato bapindah katangan urang. Sabek sawah ladang, hutan jo gurun, rumah gadang, lumbuang bapereang, warihnyo kapadusi.

Selain dari sisi materil. Dari sisi moril pun wanita Minangkabau mendapat kedudukan yang baik. Kehormatan dan martabat kewanitaannya dilindungi oleh setiap anggota kaumnya, bahkan oleh kaum yang lain. Wanita Minangkabau tidak akan dibiarkan tercela oleh kaumnya. Susah, senang, hina, dan malu seorang wanita Minangkabau akan dirasakan oleh pihak kaumnya. Kaum tidak akan membiarkan wanita Minangkabau mendapat cela dan melakukan perbuatan tercela. Bagi anggota kaum. kehormatan wanita kaumnya (bundo kanduang) adalah segala-galanya dan harus dipertahankan dengan cara apapun. Sekaitan dengan ini, pituah adat mengatakan.

Hino mulia suatu kaum tagantuang dek nan padusi. Tuak parang bisa badamai, tikam bunuah dibari maaf, rabuik rampeh dilimaui. Tapi, kok padusi diagiah malu, jando diguguang urang tabang, gadih tapakiak dalam samak, mako tatutuiklah sagalo pintu damai, tasintak sagalo kaum, jago suku, bangun dubalang, disiko nan cadiak kapakaro, nan bagak kamalalahan, nan kayo tajun jo harato. Pendeknyo, malu masti tabangkik. Kama hanyuik kama dipinteh, walau ka dalam lauik basah. Dima hilang dima dicari, bia ka suduik-suduik bumi. Tak lalu dandang di aia di gurun kaditajakan,  jiko ndak mungkin di nan lahia, di batin dilaluan.

Penghargaan dan perlakuan adat yang istimewa terhadap perempuan Minangkabau ini merupakan salah satu ciri khas utama kebudayaan Minangkabau. Sangat jarang kebudayaan lain yang seperti ini. Kalau toh ada, dinamika penghargaan tersebut tidaklah sama dan anggota populasinya tidaklah besar, bahkan hampir punah. Sistem perkawinan atau keturunan menurut garis ibu (matriakhat atau matrilinial) ini  menurut Malinouwski (dalam Kemal, 1971: 65) juga terdapat di Afrika (Rhodesia Utara), India  Selatan (bagian Bengalore),  dan dikepuluan Trobriana (sebelah timur pulau Irian).
            
Walaupun kaum wanita Minangkabau mendapatkan perlakuan yang baik menurut adat, ia tidak dapat berbuat sekehendak hatinya. Justru perlakuan yang istimewa itulah, yang membuat sangat banyak aturan  dan tatakrama yang harus dipenuhi wanita dalam mempertahankan kemuliaan martabat yang dilimpahkan adat kepadanya. Artinya, wanita Minangkabau harus menyadari keistimewaan yang diberikan adat kepadanya dan berbuat, bertutur, dan berpikir sesuai dengan  kemuliaannya tersebut. Budi dan  bahaso merupakan dua indikator yang sering dijadikan acuan bagi kemuliaan seorang wanita Minangkabau. Sangat banyak pepatah, petitih, dan pantun yang menggambarkan kedua hal ini, misalnya:

Budi baiak baso katuju, muluik manih kucindan murah. Dibagak urang ndak takuik, dikayo urang ndak arok, dicadiak urang ndak ajan, dirancak urang ndak ingin, di budi urang takanai. Sasuai bak bunyi pantun, Babelok babilin-bilin, dicapo tumbuahlah padi, dek elok urang tak ingin, dek baso luluahlah hati. Nan kuriak Lundi , nan merah sago, nan baiak budi, nan indah baso.           
 B. Sumbang  dan Wanita Minangkabau

Sangat banyak nuansa pendidikan yang dapat meningkatkan budi dan bahasa kaum wanita Minangkabau. Salah satu diantaranya adalah dengan menjauhi hal-hal yang sumbang, jangga, atau cando. Yang dimaksud dengan sumbang dalam tulisan ini adalah segala sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ketidakpadatempatannya ini dapat dalam bentuk perbuatan, perkataan, atau pemikiran. Jika disimak dengan lebih dalam, akan terlihat begitu banyak nilai-nilai pendidikan yang terdapat pada hal-hal yang sumbang itu. Muara dari semua adalah budi dan bahasa. 

Beberapa hal yang dianggap sumbang yang harus dijauhi oleh wanita Minangkabau adalah sumbang (1) duduak, (2) tagak, (3) jalan, (4) kato, (5) caliak, (6) makan, (7) pakai, (8) karajo, (9) tanyo, (10) jawek, (11) gaua, dan (12) kurenah. Kasumbangan terhadap 12 point tersebut biasanya diungkapkan dengan pituah-pituah tertentu yang mengandung makna. Berikut ini akan diuraikan ungkapan-ungkapan yang bernada sumbang bagi wanita Minangkabau (Parpatih, 2002).

1. Sumbang Duduak
            Duduak sopan bagi padusi iolah basimpuah, bukan baselo co laki-laki, apo lai mancangkuang, batagak lutuik. Nyampang duduak di kurisi, bae manyampiang, rapekan pao arek-arek. Jikok bagonceang, usah mangkangkang abih-abih, manjajokan dicaliak urang.

2. Sumbang Tagak
            Usah panagak tantang pintu atau janjang turun naiak. Ijan panagak ditapi labuah kalau ndak ado nan dinanti. Sumbang tagak jo laki-laki apo lai bukan muhrim, kunun lai barundiang-rundiang.

 3. Sumbang Jalan
            Bajalan musti bakawan, paliang kurang jo paja ketek. Usah bajalan bagageh-gageh, malasau, mandongkak-dongkak Bajalanlah bak siaganjua lalai, pado pai suruik nan labiah. Alu tataruang pantangnyo patah, samuik tapijak indak nan mati.  jikok bajalan jo laki-laki, malangkahlah di balakang. Usah maampang jalan waktu bajalan sasamo gadang.

4, Sumbang Kato
            Bakatolah jo lamah lambuik. Duduakan hetong ciek-ciek nak paham mukasuiknyo. Ijan barundiang bak murai batu, bak aia sarasah tajun. Jan menyolang kato rang tuo, dangakan dulu sudah-sudah. Jan manyabuik kumuah wakatu makan, manyabuik mati dakek sisakik. Kurang elok, indak tapuji maminta utang di nan rami.    
 
 5. Sumbang Caliak
            Kurang taratik urang padusi, pamana pancaliak jauah, pamadok arah balakang,  pamatuik diri surang. Nyampang pai ka rumah urang,  pajinak incek mato, jan malanja sapanjang rumah.  Usah pancaliak jam, wakatu ado tamu. Ijan panantang mato rang jantan, aliahan pandangan ka nan lain, manakua caliak ka bawah.

6. Sumbang Makan
Usah makan sambia tagak, kunyah kenyoh sapanjang jalan. Nyampang makan jo tangan, ganggam nasi jo ujuang jari, bao ka ateh lambek-lambek, usah mangango gadang-gadang. Nyampang  makan jo sendok, agak-agak malah dahulu, nak jan balago sendok jo gigi. Ingek-ingek dalam  batambuh, kana-kana manyudahi.
 
7. Sumbang Pakai
            Jan babaju  sampik jo jarang, buliah ndak nampak rasio tubuah, apo lai tasimbah ateh bawah nan ka tontonan rang laki-laki. Satantang mode jo potongan, sasuaikan jo bantuak tubuah, sarasikan jo rono kulik, sarato mukasuik ka di tuju, buliah nak sajuak dipandang mato.  

8. Sumbang Karajo
            Kakok karajo rang padusi iolah nan ringan jo nan alui, sarato indak rumik-rumik. Cando padusi mambajak sawah, manabang,  jo mamanjek. Jikok ka kantua, nan rancak  iyo jadi guru.

9. Sumbang Tanyo
            Barundiang sasudah makan, batanyo salapeh arak. Sangeklah cando, tanyo tibo ikua di ateh. kasa Usah batanyo di indak mambali. Nyampang tasasek karantau urang  ijan batanyo bakandak-kandak. Buruak muncuang dijawek urang, cilako juo kasudahannyo.  Simak dulu dalam-dalam, baru tanyo jaleh-jaleh.

10. Sumbang Jawek
            Jaweklah tanyo elok-elok, usah mangandang mamburansang. Jan asa tanyo bajawek, kunun kok lai bakulilik.   

11. Sumbang Bagaua
            Usah bagaua jo laki-laki kalau awak surang padusi. Jan bagaua jo paja ketek, main kalereang  jo sepak tekong, kunun kok lai semba lakon. Paliharo lidah dalam bagaua, iklas-iklas dalam manolong,  nak sanang kawan ka awak.   

12. Sumbang Kurenah
Kurang patuik, indaklah elok babisiak sadang basamo. Usah manutuik hiduang di nan rami, urang jatuah awak tagalak, galak gadang nan bakarikiakan. Bueklah garah nan sakadarnyo, buliah ndak tasingguang urang mandanga. Jikok mambali durian, usah kuliknyo ka laman urang. Paliharo diri dari talunjuak luruih kalingkiang bakaik, nan bak musang babulu ayam.  

C. Nilai-nilai pendidikan pada Ungkapan-ungkapan tentang Sumbang Jika diperhatikan secara seksama, akan terlihat bahwa kedua belas sumbang yang dikemukakan di atas, tidak ada yang tidak mengandung nilai-nilai pendidikan. Sangat banyak hal yang dapat dipelajari darinya. Beberapa nilai pendidikan yang dapat ditarik dari sumbang tersebut adalah sebagai berikut.


1.    Menanamkan  kesadaran bagi seluruh wanita Minangkabau bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Hal yang tidak pada tempatnya itu berada dihampir setiap dinamika kehidupan, misalnya dalam hal duduk, berjalan, berbicara, dan lain-lain.. Kesadaran ini perlu bahkan harus dipahami dan dimiliki setiap wanita Minangkabau agar setiap gerak kehidupannya selalu berterima (katuju dek urang). Semaua itu adalah dalam rangka  mengemban kemuliaan adat yang diberikan kepadanya
2.    Menanamkan nilai-nilai penghargaan atau harga-menghargai. Wanita Minangkabau harus mampu menghargai dirinya sendiri dan apa yang ada disekitarnya. Apapun bentuknya, wanita Minangkabau harus pandai mensyukuri dan menghargai keberadaan tubuhnya (aurat). Aurat mesti dijaga, karena ia dapat  mendatangkan cela Janganlah aurat itu dipertontonkan, apalagi diperjualbelikan. Baju kuruang merupakan pakaian yang sangat tepat untuk menghargai keberadaan tubuh seorang wanita Minangkabau. Itulah sebabnya pakaian, pekerjaan, dan tingkah lakunya harus mampu menutupi aurat itu. Penghargaan yang sama juga harus diberikannya kepada apa yang ada disekitarnya, misalnya karib kerabatnya. Ia harus pandai bertanya dan menjawab tanya,  bersikap baik kepada orang lain, dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi  disekitarnya.  Jika wanita Minangkabau tidak memiliki sikap harga menghargai ini, maka ia akan tersisih dalam pergaulannya. Ia merupakan sasaran empuk gunjingan orang. Kemampuan menghargai ini sangat erat kaitannya dengan nilai lebih yang diberikan adat kepadanya. Sekali ia tidak dapat menghargai dirinya sendiri maka orang lain tidak akan menghargainya. Hal ini tentu akan menurunkan nilainya sebagai wanita Minangkabau yang bermartabat.
3.    Menanamkan nilai-nilai perlindungan atau lindung-melindungi. Seperti yang telah dijelaskan, hina perempuan Minangkabau adalah hina kaumnya. Oleh sebab itu, ia harus mampu melindungi diri dari hal-hal yang dapat mendatangkan kehinaan itu. Perlindungan itu dapat dalam bentuk memperhatikan pakaiannya, cara bergaulnya, cara berbicaranya, dan tindak tanduknya. Melindungi aurat merupakan hal utama, sebab ia dapat dilihat dan memotivasi niat jahat laki-laki. Tutur kata dan perilaku pun harus diperhatikan, sebab ia dapat membuat orang tersinggung. Hal ini akan lebih buruk bila orang yang tersinggung itu melakukan pembalasan yang dapat mencelakakan. Kemahiran melindungi diri ini merupakan wujud dari sikap ingek sabalun kanai, pinteh sabalun hanyuik.   atau sikap hati-hati dan antisipatif.
4.    Menanamkan nilai-nilai malu. Malu harus menjadi “pakaian” setiap wanita Minangkabau. Ia harus malu bila setiap perbuatan dan pemikirannya tidak sesuai dengan adat istiadat, di luar alur dan patut. Oleh sebab itu, wanita Minangkabau harus mampu meletakan sesuatu pada tempatnya. Segala sesuatu harus diperlakukan secara adil, bak pinang pulang ka tampuak, cando siriah baliak ka gagang. Bila tatanan yang sangat alamiah ini dilanggar, akan timbulah jangga, ujungnya adalah menuai malu. Malu dan aib ini tidak hanya dia yang akan merasakannya, tetapi juga kaumnya. Agar tidak membuat malu, harus dihindari penyebab datangnya malu tersebut.
5.    Menanamkan etika cara bergaul atau bersosialisasi. Sasakik, sasanang, saiyo sakato adalah salah satu filosofi orang Minangkabau dalam berkawan. Mereka harus saciok bak ayam, sadanciang bak basi dalam segala hal. Agar hal yang seperti itu dapat diujudkan maka rasa dan cara berkawan yang baik itu harus dimiliki wanita Minangkabau. Tutur kata dan kurenah merupakan hal yang harus diperhatikan. Dengarkan apa yang dikatakan teman, kemudian berilah balikan  dengan arif dan lemah lembut. Pandai-pandailah memilih teman, sebab teman dapat membawa kita kepada hal-hal yang bermanfaat atau mudarat.
6.    Menanamkan nilai-nilai hormat menghormati. Hormat merupakan sifat yang sangat terpuji. Sifat ini harus dimiliki oleh wanita Minangkabau dalam setiap dinamika kehidupannya.  Menghormati orang lain berarti menghormati diri sendiri. Rasa hormat itu harus selalu ditumbuhkembangkan. Ia dapat dipupuk dengan meminimalkan hal-hal yang janggal, baik janggal terhadap diri sendiri, maupun terhadap orang lain, lebih-lebih kepada orang tua. Kato nan ampek (kato mandaki, kato manurun, kator mandata, dan kato malereang) adalah salah satu bentuk perilaku berbahasa yang memiliki makna hormat menghormati dan harga menghargai.
7.    Menanamkan nilai-nilai sopan santun. Wanita Minangkabau harus memiliki sopan dan santun. Sopan santun termasuk salah satu “pakaian kebesaran” wanita MInangkabau. Agar hal itu dapat diujudkan, segala sumbang di atas harus dihindari, terutama sumbang berbicara dan  sumbang kurenah. 

Tujuh hal di atas merupakan sebagian dari sekian banyak nilai-nilai pendidikan yang dapat ditarik dari hal-hal yang sumbang. Dengan nilai-nilai itu diharapkan wanita Minangkabau dapat mempertahankan keistimewaannya selaku pewaris kebudayaan matrilinial yang unik, yaitu kebudayaan Minangkabau.

Bahwa sumbang merupakan sesuatu yang tidak patut dan perlu dihindari, tidaklah perlu dipertentangkan. Bahwa sangat banyak pengajaran yang dapat ditarik dari hal-hal yang janggal, juga tidak perlu dipertanyakan.  Mungkin hal yang perlu dipikirkan adalah  bagaimanakah cara kebudayaan Minangkabau itu medidik kaum wanitanya agar tidak berbuat sumbang. 
Selama ini, secara umum proses pendidikan menurut adat Minangkabau adalah berguru kepada alam “alam takambang jadi guru”. Sangat banyak  kata-kata bijak adat-istiadat Minangkabau yang menginformasikan bahwa alam sangat berarti bagi masyarakat Minangkabau sebagai sarana untuk belajar. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan alam tersebut dapat berupa tumbuhan, hewan, orang, benda, peristiwa, fenomena, pemikiran, lokasi, dan lain-lain. Dari hal-hal tersebutlah orang Minangkabau belajar, melakukan olah rasa dan olah karsa, sehingga  butir-butir ilmu dan nilai diperolehnya sebagai bekal bagi kehidupannya.

Sekaitan dengan manusia, proses pendidikan yang sering dilakukan adalah dalam bentuk memberikan ketauladanan, musyawarah, nasehat,  dan lain-lain. Ketauladanan adalah  segala sesuatu yang patut ditiru. Ketauladanan ini dapat dalam bentuk perbuatan, pemikiran, pengetahuan, sikap, kematangan emosional, cara bergaul/bersosialisasi, keterampilan, dan lain-lain. Sebenarnya siapa saja orangnya bisa ditauladani. Akan tetapi, yang sering menjadi tauladan itu adalah ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang. Orang-orang tesebut adalah orang-orang pilihan adat. Oleh karena itu, mereka harus mampu menjadi contoh dalam berbagai hal. Bika tidak demikian, maka melekatlah pada mereka pernyataan “tungkek mambao rabah, paga makan tanaman. Sejauh ini ketauladanan merupakan cara yang ampuh dalam pelaksanaan proses pendidikan. Caliak contoh ka nan sudah, caliak tuah ka nan manang. Pernyataan ini merupakan suatu sikap yang ndak lapuak dek hujan, ndak lakang dek paneh. Dengan memperlihatkan ketauladan ini diharapkan wanita Minangkabau mampu memperkaya dirinya dengan aneka ilmu dan agama, sehingga ia tidak akan canggung menghadapi hidup dan kehidupan ini.

Musyawarah atau bermusyawarah atau bertukar pikiran juga dapat dijadikan sebagai cara dalam melaksanakan proses pendidikan. Musyawarah ini dilakukan untuk mencari sesuatu yang dianggap benar, karena kebenaran adalah sesuatu yang bernilai tinggi dan dapat dipakai dimana  dan kapan saja. Kebenaran yang hakiki dalam pandangan adat Minangkabau adalah kebenaran yang datang dari Allah. Dalam pituah adat hal ini dinyatakandengan kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka nan bana, bana nan tagak sandirinyo. Dalam bermusyawarah sumbang tanyo dan sumbang jawek harus dihindarkan, termasuk sumbang kurenah. Dibenarkan basilang kayu di tungku disitu mako api ka iduik, dalam bermusyawarah. Akan tetapi, silang pandapek itu tetap dalam koridor kapalo paneh di hati dinggin, buah raso baok mandaki, buah pareso baok manurun. Semua silang kata dalam bermusyawarah tersebut tetap dimaksudkan untuk mencari kebenaran. Musyawarah adalah proses pendidikan yang mampu mencerdaskan intelegensi, emosi, spiritual, dan kecerdasan daya juang.

Nasehat juga dipandang sebagai suatu proses pendidikan, Karena ia mampu mentransfer aneka nilai. Proses pendidikan yang seperti ini sangat sering dialami oleh wanita Minangkabau. Biasanya nasehat itu diberikan oleh orang-orang yang lebih tua, misalnya mamak, mande, ayah, ibu, guru, kakak,  penghulu, alim ulama, bundo kanduang, dan lain-lain. Akan tetapi orang yang lebih kecil pun dapat memberikan nasehat. Yang penting dari semua itu adalah isi nasehatnya bukan siapa yang menasehati. Namun ada kecederungan bahwa nasehat diberikan oleh orang yang lebih tua. Proses pendidikan dalam bentuk nasehat ini, menempatkan wanita yang dinasehati sebagai menerima pesan nasehat. Melalui proses nasehat inilah segala sesuatu disampaikan agar wanita Minangkabau dalam setiap dinamika kehidupannya tidak keluar dari rel adat.Bagarah, bagurau-gurau juga dapat dijadikan suatu proses pendidikan bagi wanita Minangkabau. Dalam kondisi yang demikian mereka saling mengasah pemikirannya, saling mencemooh, dan  bertukar pengalaman dalam rangka mematangkan dirinya menuju wanita Minangkabau yang dewasa. Biasanya lokasi yang sering dijadikan arena  bagurau ini adalah tepian tempat mandi atau surau tempat mengaji, atau halaman rumah  ketika malam bulan purnama, atau ketika malam-malam bainai. Untuk hal-hal keagamaan, proses pendidikan sering dilakukan dalam bentuk mangaji di surau.

III. PENUTUP KAJIAN
            
Sumbang, atau jangga, atau cando seperti yang digambarkan di atas, merupakan sebagian kecil perilaku yang harus dihindari wanita Minangkabau. Sebab, perilaku yang demikian dapat merendahkan budi dan bahasa atau indak bataratik. Bila budi dan bahasa ini tidak dimiliki oleh wanita Minangkabau, maka kemuliaannya sebagai wanita Minangkabau akan jatuh. Ia akan menjadi wanita yang hina, wanita yang akan mendatangkan aib dan membuat malu kaum dan kerabatnya.

Agar kehinaan itu tidak hinggap pada diri wanita Minangkabau, maka aneka nilai yang sangat diperlukan dalam kehidupannya, harus mereka miliki. Artinya mereka harus berilmu, beragama, dan beradat. Tiga hal ini dapat dianggap pilar yang dapat menempatkan wanita Minangkabau  pada posisi yang terhormat, yang pada akhirnya akan melahirkan generasi muda Minangkabau yang berkualitas.

Untuk menghasilkan wanita Minangkabau yang berkualitas itu, pendidikan harus diberikan kepadanya, Pendidikan yang sering diberikan kepada wanita Minangkabau adalah berguru kepada alam, Prosesnya dapat dalam bentuk mengamati, ketauladanan, nasehat, mengaji, danlain-lain. 

KEPUSTAKAAN

Amran, Rusli. 1985. Sumatera Barat: Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan.
Arblaster, Anthoni dan Steven Lukes. 1972. The Good Society. New York: Harper Torchbooks.
Thaib, Darwis Dt. Sid Bandaro i. 1965. Seluk-beluk Adat Minangkabau. Bukittinggi-djakarta: Nusantara.
Basa, B. Dt. Nagari. 1966. Falsafah Pakaian Penghulu di Minangkabau. Pajakumbuh. Eleonara
Hanani, Silfia. 2002. Surau: Aset Lokal yang Tercecer. Bandung: Humaniora Utama Press.
Kemal, Iskandar. 1971. “Beberapa Studi tentang Minangkabau”. Padang: Fakultas Hukum Unand Padang.
Nasrun, M. 1971. Dasar Falsafah Adat Minangkabau. Djakarta: Bulan Bintang.
Nur, Agustiar Syah. 2002. Kredibilitas Penghulu dalam Kepemimpinan Adat Minangkabau. Bandung: Lubuk Agung.
Parapatiah, Yus Dt. 2002. Pitaruah Ayah. Jakarta: Balairong Group.
Suyanto, Bagong. 1996. Wanita dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju Kepemberdayaan. Surabaya: Airlangga University Press.
Taib, Gusnawirta dan Abrar Yusra. 2001. Tantangan Sumatera Barat. Jakarta: Citra Pendidikan.

Sering dilihat, yang lain mungkin penting